Zdieľať na:

Loading

f.a.q.

KACHLE A KRBY NA DREVO
O: Môj krb dymí. Čo s tým môžem urobiť?
O: Je potrebné skontrolovať vhodnosť dymovodu (priemer, dĺžka, atď.) a externého prívodu vzduchu (nevyhnutné).
Potrebné údaje nájdete v technickom liste výrobku.
O: Aký druh dreva by som mal do krbu používať?
O: Suché drevo s vlhkosťou okolo 20%. Palivové drevo by malo byť skladované minimálne 2 roky.
O: Je možné pripojiť dva krby na rovnaký dymovod?
O: NIE, každé ohnisko, či už krbu alebo pri kachlí, musí mať svoj vlastný komín.
O: Aký objem by mala mať miestnosť, kde budem inštalovať krb?
O: Každý krb musí byť úmerný prostrediu, v ktorom je nainštalovaný, aby sa zabránilo prebytku alebo nedostatku tepla pri vykurovaní.
Pre správnu inštaláciu sa riaďte pokynmi v technickom liste, ktorý je priložený k výrobku.
O: Prečo musím zabezpečiť externý prívod vzduchu?
O: Pretože počas prevádzky ohnisko spotrebúva vzduch z okolitého prostredia, ktorý treba nahradiť. Nedostatok vzduchu vytvára v prostredí podtlak, a môže spôsobiť únik spalín do miestnosti.
O: Je nutné pri inštalácii kachlí rešpektovať bezpečnostné vzdialenosti od stien?
O: ÁNO. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od bokov a zadnej steny kachlí, a to najmä v prípade, že je zariadenie v blízkosti horľavých materiálov (viď technický list priložený k výrobku).
O: Aké sú hlavné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri inštalácii krbu / kachlí alebo pri príprave napojenia pre budúcu inštaláciu?
O: Je nevyhnutné, aby každé ohnisko bolo súčasťou samostatného zariadenia s vlastným prívodom vzduchu, dymovodom a komínom.
Ohnisko nemôžu využívať zariadenia zdieľané s inými prístrojmi, ako sú nástenné kotle, tepelné čerpadlá, klimatizácie, odsávače, atď.
KRBY A KACHLE NA PELETY
O: Čo je hlavnou výhodou peletových kachlí v porovnaní s tými na drevo?
O: Autonómia. Kachle na pelety môžu pracovať po dlhú dobu bez dozoru a bez nutnosti prikladania; môžete nastaviť čas ich zapnutia / vypnutia a dajú sa diaľkovo ovládať cez telefón.
O: Môžem inštalovať krb alebo kachle keď nemám dymovod?
O: NIE, všetky zariadenia na pelety vyžadujú dymovod s priemerom 8/10 cm, ktorý je možné napojiť aj do inej, ako centralizovanej polohy vzhľadom k ohnisku.
Dymové potrubie možno umiestniť aj zvonku budovy (v súlade s potrebnými povoleniami) za predpokladu, že vertikálny koncový úsek bude mať dĺžku aspoň 1,5 m.
O: Je možné použiť aj iné palivá do kachlí na pelety (drevo, organický odpad, atď.)?
O: NIE, spaľovanie čohokoľvek iného než peliet ohrozuje fungovanie kachlí a poškodzuje ich.
O: Je nutné vždy používať rovnaký typ peliet?
O: NIE; môžete používať rôzne typy peliet, za predpokladu, že sú certifikované a že majú rozmery a vlastnosti uvedené v technickom liste.
O: Sú nevyhnutné zvláštne opatrenia pre skladovanie peliet?
O: Postačí skladovať vrecia s peletami na suchom mieste.
O: V prípade peletových kachlí je nutné vykonať prvé zapálenie a nastavenie parametrov kvalifikovaným personálom?
O: ÁNO, pre správne fungovanie je nevyhnutné obrátiť sa pri uvedení do prevádzky na centrum technickej pomoci (CAT) autorizované spoločnosťou Edilkamin (podľa normy UNI 10683).
Bez vykonania prvého zapálenia a nastavenia parametrov autorizovaným CAT dôjde k strate platnosti záruky.
O: Aká je bežná údržba vykonávaná na peletových kachliach?
O: Ako sa odporúča v technickom liste priloženom k výrobku, sú potrebné nasledujúce druhy čistenia:
1 - denné (trvá niekoľko minút)
2 - týždenné
3 - sezónne
NB! Je dôležité starostlivo sa riadiť inštrukciami v technickom liste.
TEPLOVODNÉ PRODUKTY (TEPLOVODNÉ KACHLE, TEPLOVODNÉ KRBY A KOTLE)
O: Čo by som mal pripraviť pred inštaláciou teplovodných peletových kachlí?
O: Treba pripraviť:
- Potrubie pre vývod spalín (dymovod) s priemerom 8 alebo 10 cm (závisí od modelu)
Vertikálna koncová časť dymovodu musí mať dĺžku aspoň 1,5 m (pozri podrobnosti v technickom liste priloženom k výrobku).

- Prívod vzduchu v miestnosti aspoň 80 cm2.
Niektoré modely teplovodných kachlí umožňujú pripojenie prívodu vzduchu priamo zvonku.

- Vstupná a výstupná prípojka k zbernému potrubiu ¾ "G
- Pripojenie pretlakového ventilu na odpad ¾ "G

- Prípojka prívodu vody ¾ "G
- Elektrické pripojenie k zariadeniu podľa normy s ističom 230V + / - 10%, 50 Hz

NB! Dymovod musí slúžiť pre odvádzanie spalín iba z jedného zariadenia.
O: Možno spustiť teplovodné kachle bez pripojenia k vykurovaciemu zariadeniu?
O: NIE, spustenie bez vody v zariadení a v kachliach spôsobuje ich vážne poškodenie.
O: Ohrievajú teplovodné kachle aj vzduch v miestnosti?
O: Nie všetky modely. Všeobecne teplovodné kachle zaisťujú výmenu všetkej vyrobenej energie do vody; v niektorých prípadoch je malé množstvo energie privádzané do miestnosti vo forme horúceho vzduchu a sálania.
O: Možno pripojiť vstup a výstup teplovodných kachlí priamo na koncové zariadenie systému (radiátor)?
O: NIE, teplovodné kachle musia byť pripojené na zberné potrubie, odkiaľ sa potom voda odvádza do koncových zariadení (radiátory ... atď.).
O: Teplovodné kachle dodávajú tiež teplú úžitkovú vodu?
O: Áno, ak sú vybavené príslušnými vodoinštalačnými sadami (KITy).
O: Možno viesť dymovod teplovodných kachlí priamo cez stenu?
O: Áno, za predpokladu, že vertikálny koncový úsek potrubia bude mať dĺžku aspoň 1,5 m a inštalácia bude v súlade s potrebnými povoleniami (viď technický list priložený k výrobku).
NB! Dymovod musí slúžiť pre odvádzanie spalín iba z jedného zariadenia.
O: Je potrebný prívod vzduchu v miestnosti?
O: Áno, pre obnovu horením spotrebovaného vzduchu v miestnosti.
Niektoré modely teplovodných kachlí umožňujú pripojenie prívodu vzduchu priamo zvonku.
O: Čo je možné nastaviť na displeji kachlí?
O: Požadovanú teplotu vody a teplotu v miestnosti (teplovodné kachle automaticky upravujú svoj výkon, aby ich udržali).
U malých systémov je možné nastaviť pracovný režim, ktorý zahŕňa vypnutie a opätovné zapnutie pre dosiahnutie nastavenej teploty.
O: Ako často treba čistiť horák?
O: Ideálne pred každým spustením, keď sú kachle vypnuté a studené, po vyčistení výmenníkových trubiek kefou, a po spustení čistiacich škrabiek.
O: Je možné spaľovať iný materiál než pelety ?
O: NIE, spaľovanie čohokoľvek iného než peliet znemožňuje činnosť teplovodných kachlí / kotla / krbu a poškodzuje ich.
O: Je možné zapnúť kachle cez SMS?
O: Áno, nainštalovaním príslušného telefonického komunikátora (napr. GSM komunikátor od Edilkaminu). Inštaláciu by mal vykonať autorizovaný technik.
TEPLOVODNÉ PRODUKTY NA DREVO (TEPLOVODNÉ KACHLE, KRBY A KOTLE)
O: Môžu fungovať aj bez pripojenia systému na vodu?
O: Nie, ich použitie bez vody spôsobí vážne poškodenie.
O: Môžu byť použité len k ohrevu TÚV?
O: Áno, pomocou bojlera. Takéto použitie sa však neodporúča, pretože sa jedná o zariadenie spaľujúce drevo a môže vzniknúť riziko vriacej vody v okruhu.
O: Teplovodné zariadenia na drevo môžu byť zapojené iba v systémoch s otvorenou nádobou?
O: Nie, ale zariadenie s uzavretou nádobou je povolené len pre verzie s ochladzovacou slučkou, poistným teplotným ventilom a so správnou inštaláciou napúšťania a vypúšťania vody (podľa normy UNI 10412/2).
O: Je možné pri produktoch, ktoré majú 4 prípojky pripojiť vstup a výstup z rovnakej strany?
O: Nie, len inštalácia s priečnym prúdením zaisťuje správny výkon.